_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tillstånd


Fonium Rådgivning AB har samtliga tillstånd från finansinspektionen som krävs för att bedriva verksamheten. Alla tillstånd finns att se på:www.fi.se1        Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
2        Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
3        Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
4        Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm. 

Etiska regler 
Som försäkringsförmedlare skall företaget och dess anställda alltid agera i enlighet med lagen om försäkringsförmedling samt därtill kompletterande regelverk såsom föreskrifter och allmänna råd. Vidare skall företaget och dess anställda alltid följa Svenska försäkringsförmedlares förenings, Sfm, stadgar i vilka etiska regler utgör en viktig beståndsdel.


Penningtvättsinstruktion

Denna instruktion har tagits fram i syfte att förhindra att åtgärder vidtas för att dölja eller omsätta vinning från brottslig verksamhet och innehåller följande:

• Besluts- och rapporteringsordning
Uppgifter och ansvar för den som är funktionsansvarig för penningtvättsfrågor
• Rutiner för identitetskontroll av kunder
• Rutiner för granskning av vissa transaktioner
• Rutiner för bevarande av handlingar
• Rutiner för utbildning av anställda i penningtvättsfrågor


Om du inte är nöjd
Kundklagomål är något som vi ser väldigt allvarligt på. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på företaget, om vad som inte fungerar bra och vad som kan göras bättre, samtidigt som vi får en chans att förbättra oss.

Företagets målsättning är att bemöta alla synpunkter så fort som möjligt och kunden kan begära att få ett skriftligt svar om så önskas. I de fall kundens synpunkter inte kan tillmötesgås har kunden rätt att få en förklaring till varför.


Hur går kunden till väga?
Har du som kund synpunkter som du vill framföra på vårt arbete ber vi dig att kontakta oss snarast möjligt. Dröjsmål med att reklamera kan försämra kundens möjligheter till skadestånd.

 

Klagomålsansvarig: Stefan Esbjörnsson 

Klagomål skall skickas skriftligt till: stefan@fonium.se

Fonium Rådgivning AB har sin ansvarsförsäkringIF Skadeförsäkring AB, 106 80 Stockholm, 020-655 655 (telefonnummer), www.if.se,  if@if.se.


Om det fortfarande finns meningsskiljaktigheter, finns det möjlighet att få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol.


Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn: 08-555 017 00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakta oss

Sallerupsvägen 24

212 18 Malmö

0722-504231

Bildbeskrivning

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2013 © Fonium rådgivning AB Alla Rättigheter Reserverade.